Thông báo tiếp tục tạm nghỉ phòng dịch Covid-19

04.04.2020

Thông báo tiếp tục tạm nghỉ ở nhà làm việc qua Điện thoại, Email hoặc Online trong thời gian 2 tuần kể từ ngày 06/04/2020 đến ngày 19/04/2020 để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Kính gửi: Toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty.
 
- Căn cứ Thông báo số 37-2020/TB-PTGĐ ngày 23/3/2020 của Công ty về việc tạm nghỉ ở nhà làm việc qua Điện thoại, Email hoặc Online trong thời gian 2 tuần kể từ ngày 24/03/2020 đến ngày 05/04/2020 để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp (gọi tắt là:“Thông báo số 37-2020/TB-PTGĐ”);
- Căn cứ tình hình đại dịch Covid-19 trên Thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đang diễn biến ngày càng phức tạp;
- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả; trong đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc để đảm bảo các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh được hiệu quả;
- Căn cứ ý kiến của Chi bộ Đảng Công ty, BCH Công đoàn Cơ sở và được sự thống nhất của toàn thể CB-CNV về việc tạm thời nghỉ 2 tuần để phòng tránh dịch bệnh,
 
 Nhằm thực hiện đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội để đảm bảo các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh được hiệu quả; trên tinh thần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng nói chung và của Người lao động nói riêng, đồng thời nhằm cùng chung tay thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc phòng chống dịch. Nay, Ban Lãnh đạo Công ty thông báo đến toàn thể Cán bộ - Công nhân viên như sau:
 
1. Về việc tiếp tục tạm nghỉ tránh dịch bệnh:
a. Đối với tất cả các CB-CNV được thông báo tạm nghỉ ở nhà làm việc qua Điện thoại, Email hoặc Online trong thời gian nghỉ theo Thông báo số 37-2020/TB-PTGĐ thì tiếp tục được nghỉ thêm 02 tuần từ ngày 06/04/2020 đến ngày 19/04/2020. Thời gian làm việc trở lại vào lúc 08 giờ 00, thứ Hai - ngày 20/04/2020.
b. Đối với Bảo vệ văn phòng, Tài xế trực văn phòng, anh Duy - Tổ Bảo trì; các Công ty QLCC và các Ban quản lý dự án tại dự án Bình Khánh & Era Town vẫn đi làm bình thường đúng theo tinh thần tại Thông báo số 37-2020/TB-PTGĐ.
c. Đối với các nhân sự của Công ty Era E&C và các ACE được phân công điều động làm việc hỗ trợ cho Công ty Era E&C theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT vẫn phải làm việc bình thường để triển khai thi công các hạng mục còn lại của công trình Trụ sở làm việc Tổng cục An ninh đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ.
 
2. Các chính sách, chế độ của Công ty trong thời gian tạm nghỉ:
a. Đối với CB-CNV được tạm nghỉ trong thời gian nghỉ từ ngày 23/03/2020 đến 05/04/2020 thì tiếp tục được thực hiện theo Thông báo số 37-2020/TB-PTGĐ.
b. Đối với CB-CNV tạm nghỉ và làm việc bình thường trong thời gian từ ngày 06/04/2020 đến 19/04/2020 được giải quyết như sau: 
 Đối với CB-CNV được nghỉ ở nhà làm việc qua Điện thoại, Email hoặc Online sẽ được hưởng các chế độ Lương, thưởng bằng 50% trên số Lương và thưởng được nhận hàng tháng.
 Đối với Công ty QLCC Era Town và Công ty QLTN The Useful: Tùy theo vị trí làm việc ở mức độ rủi ro có nguy cơ dễ lây nhiễm sẽ có chính sách phụ cấp thêm một cách phù hợp để khuyến khích, động viên trong thời gian làm việc. Trường hợp này, giao Ban Giám đốc của hai Công ty QLCC này sẽ phối hợp với Thư – GĐĐH và Phòng Nhân sự để có báo cáo đề xuất cụ thể về chính sách phụ cấp thêm một cách phù hợp để trình Chủ tịch phê duyệt.
 Đối với Tài xế, Tổ Bảo trì, các nhân sự của Công ty Era E&C vẫn phải làm việc bình thường để thi công công trình Trụ sở làm việc Tổng cục An ninh; các ACE được phân công điều động làm việc khác theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và các nhân sự thuộc Văn phòng Công ty (tài xế, bảo vệ v.v..) vẫn đi làm bình thường theo quy định; trường hợp này, Công ty sẽ trợ cấp thêm 10% trên số Lương và thưởng được nhận hàng tháng.
 
3. Về việc phân công và trách nhiệm thực hiện trong thời gian tạm nghỉ:
a. Các nội dung phân công và trách nhiệm thực hiện trong thời gian tạm nghỉ vẫn tiếp tục thực hiện trách nhiệm theo dõi, xử lý công việc và phân công tổ chức thực hiện đúng theo nội dung đã chỉ đạo tại Thông báo số 37-2020/TB-PTGĐ và Thông báo này.
b. Nhằm đảm bảo công việc không bị gián đoạn trong thời gian tạm nghỉ, tránh ảnh hưởng đến công việc cần thiết của Công ty đối với Cơ quan Nhà nước, Khách hàng và Đối tác; các Trưởng bộ phận/Phòng ban có thể tự chủ động sắp xếp về thời gian và phân công tối thiếu 01 nhân sự trực để giải quyết các công việc tồn đọng và phát sinh khi cần thiết (nếu có).
 
 Với các nội dung nêu trên, Ban Lãnh đạo Công ty thông báo đến toàn thể CB-CNV Công ty được biết để thực hiện nhằm vì sức khỏe của tất cả các CB-CNV và cộng đồng được an toàn khi trở lại làm việc và đáp ứng được yêu cầu hoạt động Công ty; Ban Lãnh đạo yêu cầu tất cả các cá nhân/Bộ phận/Phòng ban thuộc hệ thống Công ty CP Đức Khải và các Công ty thành viên phải nghiêm túc thực hiện nội dung Thông báo này. 
 
 Giao Ban chấp hành Công đoàn, các Trưởng bộ phận; Thư – GĐĐH,  Phòng Nhân sự và Tổ Thư ký quán triệt đến từng CB-CNV biết để thực hiện. Đối với những trường hợp không tuân thủ các quy định và các yêu cầu của Công ty trong thời gian được nghỉ xem như vi phạm Nội quy của Công ty và vi phạm cảnh báo của Cơ quan Y tế sẽ chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký./.