Tác phẩm bản sắc nhận diện thương hiệu của Công ty CP Đức Khải

04-12-2014 16:14:00

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số: 3573/2014/QTG “V.v tác phẩm bản sắc nhận diện thương hiệu của Công ty CP Đức Khải ” của Cục bản quyền tác giả