Nỗ lực được ghi nhận

27.09.2011

Với nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển công ty và đặc biệt có đóng góp to lớn vào các chủ trương của Đảng và nhà nước về công tác xây đất nước hiện đại, giàu mạnh, công bằng, văn minh.

 

- Vừa qua, cả 02 Công ty Cổ Phần Đức Khải và Tổng Công ty Cổ Phần Đền Bù Giải Tỏa đều nhận được bằng khen thưởng của Thủ Tướng Chính Phủ.

 

- Đây là ghi nhận cấp nhà nước cho những đơn vị có tính tiên phong trong mọi lĩnh vực và tinh thần nổ lực vượt qua khó khăn, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước.

 

- Vinh dự này có được không phải chỉ đo bằng tiền mà là cái tầm định hướng chiến lược phát triển cho tập đoàn và cái tâm của tập thể chúng ta hướng về cộng đồng, là tinh thần chia sẻ lợi ích.